Історія кафедри логістики

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЛОГІСТИКИ

Кафедра логістики Національного авіаційного університету першою в Україні розпочала підготовку менеджерів з логістики і, успішно долаючи перешкоди на шляху визнання стратегічного значення логістики для національної економіки, вже 20 років залишається лідером логістичної освіти в Україні, дотримуючись одного з основних принципів логістики – філософії кайдзен (філософії постійного вдосконалення).

Кафедра логістики була створена у 2003 році за наказом ректора Національного авіаційного університету №17/од ректора НАУ від 7.02.2003 р., як окремий навчально-науковий структурний підрозділ факультету менеджменту та логістики для підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика», яка саме за ініціативи НАУ була включена до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» наказом Міністра освіти і науки України №50 від 11.01.2002 на виконання доручення Кабінету міністрів України №19-9/33 від 28.12.2001 р. Умовно, розвиток кафедри логістики можна поділити на декілька етапів.

На першому етапі свого функціонування основна мета діяльності кафедри полягала в популяризації концепції логістики в Україні, вивченні, адаптації та поширенні міжнародного досвіду підготовки фахівців з логістики, а також логістичних рішень і технологій у вітчизняному бізнес середовищі. З метою підвищення кваліфікації та отримання практичного досвіду впровадження логістики, викладачі кафедри залучались до проведення бізнес-семінарів для керівників і спеціалістів різних підприємств, які проводились на базі НАУ, «Українській економічній студії», «Міжнародному інституті бізнесу», а також до участі у міжнародних виставках «Транспорт+Логістика», «Інтерсклад», «4 термінали», «Логістика».

Періодизація становлення та розвитку кафедри логістика  НАУ

Рік

Наші досягнення

2002 р.

отримано ліцензію та здійснено перший набір студентів денної форми навчання за спеціальністю «Логістика»

2003 р.

за наказом ректора Національного авіаційного університету №17/од ректора НАУ було створено кафедру логістики, як окремий навчально-науковий структурний підрозділ факультету менеджменту та логістики

2004 р.

здійснено перший набір студентів за програмою перепідготовки (отримання другої вищої освіти) зі спеціальності «Логістика»

2005 р.

за сприянням кафедри логістики був підписаний договір між Національним авіаційним університетом та Італійською Асоціацією логістики та управління ланцюгами постачання (AILOG) з метою розвитку та поглиблення співробітництва при вирішенні завдань у галузі науково-технічного прогресу та підвищення ефективності навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи в університетах України та Італії, а також з метою вивчення та застосування логістики у всіх її технологічних, економічних, соціальних та екологічних аспектах

з 01.04

по 30.11

2005 р.

спільно з AILOG здійснено підготовку фахівців на освітніх курсах «Логістика та управління ланцюгами постачання» з видачою їм міжнародних сертифікатів

2005 р.

кафедра логістики стала ініціатором створення в Україні професійного об’єднання – громадської організації «Українська логістична асоціація»

2005 р.

здійснено перший набір студентів за заочною формою навчання

2006 р.

відбувся перший випуск бакалаврів та здійснено ліцензування підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» для спеціальності «Логістика»

2007 р.

відбувся перший випуск спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Логістика» денної форми навчання

2007 р.

спільно з Київським міським центром зайнятості розпочато проект з перепідготовки безробітних на курсах з логістики

2008-2009 рр.

реалізований проект з перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас зі Збройних Сил України, за проектом ОБСЕ

у 2008-2009 рр.

виконана науково-дослідна робота щодо логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012»

2011 р.

стартував проект «Internship», який надав можливість студентам проходити стажування в логістичній компанії «Кюне і Нагель»

2011-2012 рр.

виконувалася міжнародна науково-дослідна робота «Взаємодія транспортно-логістичних систем України і Китаю в глобальному інформаційному просторі»

2012 р.

за ініціативою кафедри логістики, в Києві, проходила Генеральна асамблея Європейської логістичної асоціації

2014 р.

кафедра логістики успішно пройшла аудит системи менеджменту якості на відповідність до вимог міжнародного стандарту ІSО 9001:2008

2015 р.

відкрито підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Логістика» з повним циклом навчання англійською мовою

2016 р.

розпочато співпрацю з Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща) з метою реалізації програми двох дипломів

2017 р.

здійснено перший набір студентів на освітньо-професійну програму «Логістика» ОС «Бакалавр» та «Магістр» з повним циклом навчання англійською мовою

2017-2018 рр.

кафедра доєдналася до проекту студентської кредитної мобільності (КА1) Еразмус+.

2018 р.

викладачі кафедри приймають участь у публічній експертизі та розробці Національної транспортної стратегії України до 2030 р., а також Національної логістичної стратегії

2018 р.

відбувся перший випуск магістрів за освітньо-професійною програмою «Логістика» з повним циклом навчання англійською мовою

2019 р.

розпочато новий проєкт, щодо відкриття нової освітньо-професійної програми «Авіаційна логістика» на базі Міжнародного Університету Логістики та Транспорту у Вроцлаві (Польща), яка паралельно реалізується у двох університетах

2019 р.

ліцензовано та здійснено перший набір студентів на освітньо-професійну програму «Авіаційна логістика» ОС «Бакалавр»

2019 р.

ліцензовано та  здійснено перший набір студентів на освітньо-професійну програму «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання» ОС «Магістр»

2020 р.

здійснено перший набір студентів на освітньо-професійну програму «Авіаційна логістика» ОС «Бакалавр» з повним циклом навчання англійською мовою

2020 р.

стартував новий проект кафедри – видання наукометричного науково-практичного журналу «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачання», який  у 2022 році був включений до категорії «Б» наукових фахових видань МОН України за спеціальностями: 073 – Менеджмент, 051 – Економіка). https://smart-scm.org/en/editorial-board/

2020 р.

відбувся перший випуск магістрів за освітньо-професійною програмою «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»

2021 р.

відбувся перший випуск бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Логістика» з повним циклом навчання англійською мовою

2021-2023 рр.

кафедра логістики приймала участь у реалізації міжнародного проекту  «ЕРАЗМУС+: ЖАН МОНЕ».  (Application No 619652-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOMODULE), зокрема, викладачами кафедри забезпечувалося  викладання модулю «Транспортна політика ЄС». За результатами реалізації проекту було розроблено та впроваджено в навчальний процес нові навчальні дисципліни, проведено ряд навчально-наукових заходів та впроваджено інноваційні методи та інструменти навчання

2021-2023 рр.

відповідно до угоди між НАУ та Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Республіка Польща). для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за  ОП “Логістика” спеціальності 073 “Менеджмент”  реалізовувся англомовний проєкт двох дипломів «The Comprehensive Joint Master Studies in Logistics Programme” (project No PPI/KAT/ZO2O/1/00012/ KATAMARAN». Катамаран – комплексне об’єднання магістерських досліджень у сфері логістики. Проєкт фінансувався Соціальним фондом Європейського Союзу у рамках Оперативної програми «Knowledge Education Development»

2023 р.

відбувся перший випуск бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Авіаційна логістика»

 

Кафедра активно переймає досвід провідних європейських установ і організацій. Особливо цінним був досвід іноземних колег – Німецької логістичної академії.

Прогнозуючи зростання попиту на професійних менеджерів з логістики, кафедрою було запропоновано для ринку праці різноманітні програми підготовки за денною та заочною формами навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зокрема, слід відзначити значення співпраці з Асоціацією логістики та управління ланцюгами поставок Італії (АІЛОГ). При підтримці Міністерства промисловості (MAP), інституту міжнародної торгівлі (ICE) Міністерства міжнародних зв’язків Італії спільно з АІЛОГ на базі Національного авіаційного університету були організовані курси, основною метою яких була просвітницька діяльність та презентація міжнародного досвіду в сфері логістики.

Цінним досвідом для кафедри стала активна співпраця з АІЛОГ, Інститутом досліджень та навчання «NEA» при підтримці Міністерства транспорту і Міністерства економіки Королівства Нідерландів, Логістичним Союзом Німеччини (BVL), Асоціацією логістики Угорщини, Європейською логістичною асоціацією. Саме цей досвід дозволив кафедрі розробити навчально-методичне, наукове та інформаційне забезпечення підготовки професійних кадрів з логістики на рівні міжнародних стандартів і стати однією з провідних кафедр логістики в Україні.

Враховуючи досвід європейських країн, кафедра логістики стала ініціатором створення в Україні професійного об’єднання – громадської організації «Українська логістична асоціація» (червень, 2005 року), основною метою якої стала консолідація зусиль професорсько-викладацького складу України та представників бізнес-середовища в галузі популяризації і розвитку теорії і практики логістики. Створення асоціації дало можливість більш активно розвивати співпрацю з громадськими організаціями Європи для обміну досвідом в сфері підготовки логістичного персоналу, а також отримувати інформацію про кращу логістичну практику, кращі логістичні проекти та технології ведення логістичного бізнесу.

У 2009 році Українська логістична асоціація стала повноправним членом Європейської логістичної асоціації. У травні 2012 року відбулася найвидатніша подія в логістиці України: з 9 до 12 травня в Києві проходила Генеральна асамблея Європейської логістичної асоціації. Керівники логістичних асоціацій майже усіх європейських країн зібрались, для обговорення основних трендів розвитку глобальної логістики, для визначення проблем підготовки професійних кадрів, для перейняття та пошуку кращого досвіду впровадження логістичних технологій в бізнесі тощо. Надзвичайно приємно, що іноземні гості високо оцінили розвиток логістики в Україні і, зокрема, якість підготовки студентів зі спеціальності «Логістика» в НАУ, які брали активну участь в обслуговуванні заходів європейської асамблеї.

Сьогодні кафедра логістики підтримує професійні та наукові зв’язки з Вищою школою логістики в Познані (Польща), Технічним університетом Вільдау (Німеччина), Технологічним університетом Нінбо (Китай), Адамаським Університетом (Індія), Інститутом транспорту і логістики Кишенеу (Молдова), кафедрами логістики Магдебурзького університету ім. Отто фон Генріке, тощо. Форми співробітництва різноманітні: обмін навчальними програмами, навчально-методичними матеріалами, науковими розробками, взаємна участь в науково-практичних конференціях та ін.

Завдяки особистим контактам з колегами із-за кордону викладачі кафедри долучились до проектів Європейського Союзу, а саме:

  • «Підтримка інтеграції України в європейську транспорту мережу» (Support to the Integration of Ukraine in the Trans-European Transport Network TEN-T),
  • «Інтенсифікація навчання в секторі транспорту в країнах ТРАСЕКА» (EUROPEAID/12698/C/SER/MULTI),
  • «LOG4GREEN: розвиток міжнародних транспортно-логістичних кластерів» (Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovations),
  • LifeLongLearningProgramm: субпрограма Жана Моне – спільний проект КНЕУ та ЄС з розробки «Європейської моделі регіонального розвитку»,
  • «ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (міжнародний проект за програмою Tempus),
  • «GUMLog – German-Ukrainian Master Program in Logistics» (проект DAAD).

Починаючи з 2002 року кафедра приймає участь у виконанні госпрозрахункових (держбюджетних) науково-дослідних робіт (посилання на сторінку НДР кафедри)

Рік

Тема науково-дослідної роботи

2002-2004рр.

«Розроблення стратегій розвитку та інтеграції підприємств на основі логістичного підходу». Замовник – Державне підприємство «Укроборонсервіс». Вартість – 90 тис. грн. Науковий керівник – Новак В.О.

2004р.

№ 138-Х04 «Розроблення бізнес-плану функціонування та розвитку авіакомпанії «Україна». Замовник – Державне підприємство «Служба адміністрації Президента». Вартість – 60 тис. грн. Науковий керівник – Григорак М.Ю.

2004р.

спільний українсько-італійський проєкт «Логістика і управління ланцюгами постачань». Замовник – Італійська асоціація логістики та управління ланцюгами постачань. Вартість – близько 36 тис. Євро.  Науковий керівник – Григорак М.Ю.

01.09.2005- 31.12.2008рр.

№47/11.02.04. Розробка механізмів та моделей функціонування логістичних систем на транспорті. Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В.

2008р.

«Розробка моделі (системи) організації транспортного обслуговування та взаємодії видів транспорту між містами та в містах-учасниках під час проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу» (Реєстр. номер: 01080008092, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України)

2009р.

«Розробка технічних вимог для створення інформаційно-диспетчерської системи управління процесами транспортно-логістичного забезпечення футбольного чемпіонату «Євро-2012»» (Реєстр. номер: 01090004787, Замовник: Міністерство транспорту і зв’язку України)

2011р.

«Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: розробка напрямів взаємодії співробітництва транспортно-логістичних систем України та Китаю» (номер держреєстрації 0111U005841, 2011)

26.06.2012р.

№М\210-2012 «Взаємодія транспортно-логістичних систем в глобальному інформаційному просторі: Організаційне структурування взаємодії транспортно-логістичних систем України і Китаю в глобальному інформаційному просторі» (№ ДР 0112U004607)

01.09.2011-30.06.2014рр.

№1/11.02.04. «Механізми управління логістичною діяльністю підприємств в інформаційному просторі». Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В.

01.09.2014 – 30.06.2017рр.

№91/11.02.04. «Розробка моделей, методів та інструментів інтелектуалізації логістичної діяльності в інноваційній економіці». Кафедральна (держбюджетна НДР). Науковий керівник – Григорак М.Ю. Відповідальний виконавець – Донець А.Г.

02.09.2016-31.12.2019рр.

№83/11.02.04. «Формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) в Україні» (номер державної реєстрації №116U0009606). Науковий керівник – Смерічевська С.В. Відповідальний виконавець – Донець А.Г., Савченко Л.В.

01.09.2020 -31.12.2023рр.

№27-2020/11.02.04. «Концептуальні засади, методи та моделі екологізації логістичної діяльності» (номер державної реєстрації №0121U100195). Науковий керівник – Гриценко С.І. Відповідальний виконавець – Савченко Л.В.

З самого початку створення кафедри щороку традиційно проходить Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» з широким залученням міжнародних і вітчизняних науково-педагогічних фахівців, практиків з логістики та студентів. (посилання на сторінку Збірки конференціі)

На кафедрі стало традицією в межах функціонування наукових студентських гуртків  (посилання на сторінку Студентської науки) проведення підсумкових предметних студентських наукових конференцій  з навчальних дисциплін: “Основни логістики та управління ланцюгами постачання” (1-й курс, бакалаври), “Планування логістичної діяльності” (4-й курс, бакалаври), “Стратегічне управління ланцюгами постачання” (1-й курс, магістри)  (науковий керівник та модератор д.е.н., проф. Смерічевська С.В.). В межах вивчення дисциплін «Логістична інфраструктура», «Екологістика», «Геологістика», «Проєктування логістичних систем», «Проєктування ланцюгів постачання» відбуваються студентські наукові конференції у рамках науково-дослідних гуртків для студентів 2 курсу «Логістична інфраструктура і товарознавство як базові засади управління логістичними потоками в умовах сталого розвитку» (координатори: професор Гриценко С.І., доцент Костюченко Л.В.) та для студентів 3-5 курсів «Проєктування еколого-орієнтованих ланцюгів постачання в умовах глобалізації» (координатори: професор Гриценко С.І., доцент Савченко Л.В.) Такі заходи дають можливість для самореалізації студентів в їх науковій та подальшій професійній діяльності.

Зроблено доповідь 17.03.2023 р. на воркшопі НАУ + Vinius Tech щодо напрямів наукової роботи кафедри логістики ФТМЛ НАУ і створення умов для спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів (проф. Гриценко С.І., доц. Савченко Л.В.). Підготовлена проєктна пропозиція.

Другий етап в розвитку кафедри пов’язаний з надзвичайно важливим напрямом легалізації спеціальності «Логістика» в Україні. Викладачі кафедри були активно залучені до розробки першого покоління галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності «Логістика», а також до їх удосконалення. Достатньо сказати, що 13 із 28 засідань підкомісії «Логістика» Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України пройшли в стінах Національного авіаційного університету. Активна співпраця з колегами інших вищих навчальних закладів, які також розпочали підготовку фахівців з логістики, дозволила розробити та впровадити в навчальний процес програми  навчальних дисциплін, майже всі з яких є інноваційними та авторськими.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Логістика» спрямоване на постійне удосконалення навчального процесу з метою випереджального задоволення вимог та очікувань роботодавців, впровадження інноваційних технологій навчання, збалансоване та когнітивне засвоєння навчальних дисциплін, оволодіння уміннями та навичками (компетенціями) у сфері комунікації, творчого і критичного аналізу, колективної праці і здатності до самореалізації в суспільстві.

Для покращення практичної підготовки студентів велика увага приділяється співпраці кафедри логістики з провідними логістичними, транспортно-експедиторськими, промисловими та комерційними підприємствами, що відображається в організації та проведенні спільних дослідних робіт, організації спільних наукових семінарів, проходженні студентами науково-дослідної та переддипломної практик.

Сьогодні, кафедра логістики має тісні і розгалужені зв’язки з логістичними компаніями київського регіону, а саме «ФТП», «Кюне + Нагель», «Шенкер», «Заммлер Україна», «Рабен», «Еколь», «Денка Логістик», «Гуд Логістик», «Діана Люкс Логістик», «Нова пошта», «Делівері», «ДХЛ», «ТNT»,  а також з логістичними підрозділами виробничих і торгівельних підприємств «Оболонь», «КокаКола», «Procter&Gamble», «Імперіал Тобако», «Фармак», «Фокстрот», «Фоззі груп» та ін. (посилання на сторінку “Партнери кафедри)  Провідні фахівці, консультанти та експерти ринку логістичних послуг читають лекції, проводять тренінги і ділові ігри зі студентами усіх курсів. Активна співпраця з Київською логістичною бізнес-школою та Professional Logistic School дозволяє залучати студентів і викладачів кафедри до інноваційних проектів в системі бізнес-освіти та підвищення кваліфікації. Зокрема, тренери і консультанти цих компаній розповідають студентам про свою історію успіху в сфері міжнародних контейнерних перевезень, про «підводні камені» логістичного бізнесу в Україні і за кордоном, особливості зовнішньоекономічної діяльності наших імпортерів та експортерів, а також дають поради щодо успішного працевлаштування та пошуку роботи в сфері логістики.

Студенти кафедри логістики активно долучаються до професійних конкурсів студентських наукових робіт. Так під егідою Української логістичної асоціації було проведено:

– 1-й всеукраїнський конкурс «Логістика майбутнього. Моя модель 5PL-провайдера в Україні» (2015 р.), де переможцем стала студентка НАУ Прозоря Ольга (науковий керівник: д.е.н., професор Смерічевська С.В.), яка отримала сертификат на право навчання на курсах міжнародних експедиторів з отриманням диплому FIАТА «Міждународний експедитор вантажів». Студент Чернишов Д. отримав спеціальний приз – стажування в логістичній компанії «Кюне і Нагель Україна»;

– 2-й всеукраїнський конкурс «Створення інтегрованного інформаційного простору з метою управління ланцюгами поставок». Перше місце отримала сумісна робота Безреки Марії та Нінкович Владислави, які також отримали сертификат на право навчання на курсах міжнародних експедиторів з отриманням диплому FIАТА «Міжнародний експедитор вантажів». Третє місце та сертифікат на       3 000грн. отримала робота Мороза Нікіти;

– бізнес-гра «Business on the Move» в рамках Логістичного турніру «Business on the move. Logistic gamers and professionals» (березень 2018 року). Перше місце отримали студенти-логісти Кондратенко Дарина, Любиш Юлія та Гагін Олексій, які отримали подарункові сертифікати на знижку 100% на будь-який тренінг та семінар компанії «5PL» у 2018 році. Подарункові сертифікати на знижку 50% на будь-який тренінг та семінар компанії «5PL» у 2018 році отримали також Тирпак Марія, Брижатюк Наталія та Снісар Ярослав.

Протягом 2019-2023 років здобувачі вищої освіти освітніх програм кафедри логістики приймали активну участь у студентському турнірі гри Брейн-ринг, де студенти відповідали на творчі проблемні запитання з логістики та управління ланцюгами постачання  викладачів   кафедри (модератор : асистент кафедри, випускниці кафедри логістики Овдієнко О.В.).

Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами, які реалізує кафедра логістики постійно займають призові місці  у Всеукраїнських конкурсах: (посилання на сторінку НДР студентів)

  • у 2019-2020 р. студентка 3-го курсу ОП “Логістика”  Швець А. здобула 1-е місце у другому турі Всеукраїнського студентського конкурсу за спеціальністю «Логістика»;
  • студентка 4-го курсу ОП “Логістика” Митченко П. здобула 1-е місце у другому турі Всеукраїнського студентського конкурсу за спеціальністю «Транспортні технології (за видами транспорту)»;
  • команда студентів-логістів в складі 7 чол. зайняла 2-е місце в ІІ етапі Всеукраїнського Конкурсу LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління);
  • у 2023 р. магістрантка ОПП “Глобальна логістика та УЛП” Швець Аліна Валентинівна  зайняла 1-е місце у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт спеціальності 073 «Менеджмент», (м.Одеса, на базі Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, 27-28.09.2023 )

Для ознайомлення з діяльністю логістичних компаній проводяться зустрічі студентів з їх представниками.

У 2021 році за ініціативою професора Смерічевської С.В. для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів була проведена серія гостьових лекцій від логістичної компанії “ХАСКИ”, яка спеціалізується на аутсорсингу логістичного персоналу. Гостьові лекції проводилися для бакалаврів в межах вивчення дисципліни “Планування логістичної діяльності”, а для магістрів в межах вивчення вибіркової дисципліни “Логістичний аутсорсинг”.

17.05.2023 р. відбувся круглий стіл зі стейкхолдерами ОПП «Логістика» «Реалії та перспективи дуальної освіти в Україні», в якому прийняли участь здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент». Спікер заходу професор Гриценко С.І. – гарант ОПП. Матеріали заходу висвітлено на сайті ФТМЛ. Такі заходи допомагають молодим фахівцям значно підвищити рівень професійних навичок, суттєво покращити свої можливості з працевлаштування або заснувати власну справу.

Новий етап розвитку кафедри логістики пов’язаний з активним розширенням міжнародних зв’язків. Оскільки логістика, як сфера професійної діяльності бурхливо розвивається в глобальному інформаційному просторі, сприяє зростанню обсягів експортно-імпортних поставок, це, відповідно, обумовлює стійку тенденцію до зростання попиту на фахівців з управління міжнародними ланцюгами постачання. Реагуючи на запити бізнес-середовища кафедра логістики пропонує нові навчальні програми, орієнтовані на розвиток глобальної логістичної мережі, а саме:

 1. Спільну українсько-польську освітню програму «Міжнародна авіаційна логістика (International aviation logistics)» за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», яка буде здійснюватися з повним циклом навчання англійською мовою спільно з Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща).
 2. Спільну українсько-польську магістерську освітню програму «Управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management)» з Білостокським технологічним університетом (Польща) щодо підготовки координаторів (менеджерів) з управління експортно-імпортними ланцюгами постачання з урахуванням трендів глобальної логістики та міжнародного поділу праці. Випускники цієї програми матимуть змогу отримати два дипломи (український та польський), а також вищий диплом ФІАТА (міжнародної асоціації експедиторських та логістичних компаній) міжнародного зразка.

Зауважимо, що участь делегації НАУ у Всесвітньому Конгресу Міжнародного інституту логістики і транспорту Великобританії (CILT International Convention 2018), який проходив у місті Вроцлав (Польща) з 4 по 6 червня 2018 р., відкрила нові можливості для розвитку кафедри логістики в найближчі роки. Саме під час цього заходу ректором НАУ проведено переговори з керівним складом Міжнародного інституту логістики і транспорту у Польщі (СILT Poland), Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща), Університету Зиліна (Словаччина), Технологічного університету Нінгбо (Китай), Кренфільдського університету (Великобританія) та інших вищих навчальних закладів щодо системного розвитку співпраці у галузі міжнародної освіти.

Підписання меморандуму окреслює перспективи входження НАУ у всесвітню мережу Міжнародного інституту логістики і транспорту, розробки та акредитації сучасних навчальних програм за напрямами логістики і транспорту, що є запорукою подальшого підвищення якості навчального процесу молодих спеціалістів транспортної галузі та істотно підвищує конкурентоздатність випускників НАУ на міжнародному ринку праці.

Нові можливості для студентів і викладачів відкриває участь кафедри в програмі Європейського Союзу ЕРАЗМУС+, яка підтримує проекти співпраці, партнерства і мобільності у сфері вищої освіти. За напрямом КА1 «Академічна мобільність» отримали грант на стажування в Польщі студентки М. Бойко у 2017 році та В. Шніт у 2020-2021 навчальному році за фахом «Логістика» («International MSc degree program in Logistics»). За напрямом мобільності викладачів кафедра логістики з 10 до 14 вересня 2018 р. приймала Анну-Марію Чисер, завідувача кафедри медіакомунікацій інституту соціальних наук університету Дунайварош (Угорщина), яка прочитала для наших студентів цикл лекцій з міжнародної політики та партнерства в Європейському Союзі, трендів ринку праці, політики формування транспортних тарифів.

Вагомим досягненням є експертна діяльність провідних викладачів кафедри логістики. Зокрема, Григорак М.Ю., яка очолювала кафедру логістики з моменту її заснування до 2021 року, довгі роки була Президентом Асоціації “Український логістичний альянс” (УЛА), а д.е.н., професор Смерічевська С.В. з 2015 до 2020 року була експертом УЛА зі стратегічного управління ланцюгами постачання та приймала разом з Григорак М.Ю. участь у якості експерта та члена робочої групи щодо громадського обговорення та доопрацювання Національної транспортної стратегії до 2030 р.  З 2017 по 2020 рр. Смерічевська С.В. очолювала робочу групу з розробки Національного стандарту  професійних  компетенцій фахівців з логістики, експедирування та управління ланцюгами поставок Технічного комітету стандартизації №183.

У 2020 р. д.е.н. Григорак М.Ю. стає експертом проекту ЄС «Further Support to Implementation of the EU-Ukraine Assosiation Agreement in Transport Sector and of the National Transport Strategy in Ukraine» (EuropeAid/140022/DH/SER/UA) та  бере участь у дослідженні поточного стану авіаційних викидів та перспектив торгівлі квотами за проектом Horizon 2020.

Д.е.н., професор, Смерічевськ С.В.,  яка у 2023 року очолила кафедру логістики,  з 2019 року  являється експертом з оцінки якості освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 29.10.2019 р.; Національний експерт ПРООН з розробки стратегій розвитку громад Донецької області в рамках Проекту ООН з відновлення та розбудови миру на Донбасі (з березня 2020 року); експерт з менеджменту і адміністрування проекту зміни структури муніципального транспорту в рамках технічної допомоги від EBRD. (Ukraine: Corporate Development & Stakeholder Participation Programmes); експерт Програми малих грантів Глобального екологічного фонду Програми розвитку ООН (ПМГ ГЕФ ПРООН) в Україні (з серпня 2018 року по т.час); експерт з Supply Change Management дослідницького центру Адамаського Університету (Калькута, Індія). У  2020 р. д.е.н.,професор  Смерічевська С.В. стає учасником Програми розвитку ООН (ПРООН) щодо організації підтримки розробки і реалізації маркетингової стратегії 20-ти цільових територій Донецької та Луганської областей.

Д.е.н., професор Бугайко Д.О. є експертом  ІКАО та на постійній основі проводить курси перепідготовки керівного складу  авіакомпаній та авіапортів Азербайджану, Кіргизстану та інших країн на тему: «Система управління безпекою авіації». 

Лише за останні роки кафедра логістика прийняла участь у наступних міжнародних проєктах:

У 2021-2023  рр. кафедра логістики приймала участь у реалізації міжнародного проекту  «ЕРАЗМУС+: ЖАН МОНЕ».  (Application No 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE), зокрема, викладачами кафедри забезпечувалося  викладання модулю «Транспортна політика ЄС». За результатами реалізації проекту було розроблено та впроваджено в навчальний процес нові навчальні дисципліни, проведено ряд навчально-наукових заходів та впроваджено інноваційні методи та інструменти навчання, спрямовані на створення, розповсюдження та набуття додаткових знань щодо транспортної політики ЄС, умов та особливостей інтеграції транспортних систем України та ЄС. В межах реалізації проєкту також було організовано та проведено тренінг для представників бізнесу  за темою “Інновації в управлінні ланцюгами постачання”. Проведено Ділову гру «Побудова ефективного ланцюга поставок».

Протягом 2021-2023 років. відповідно до угоди між Національним авіаційним університетом та Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Республіка Польща). для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за  ОП “Логістика” спеціальності 073 “Менеджмент” факультету Транспорту, менеджменту і логістики реалізовувся англомовний проєкт двох дипломів «The Comprehensive Joint Master Studies in Logistics Programme” (project No PPI/KAT/ZO2O/1/00012/ KATAMARAN». Катамаран – комплексне об’єднання магістерських досліджень у сфері логістики. Проєкт фінансувався Соціальним фондом Європейського Союзу у рамках Оперативної програми «Knowledge Education Development».

Реалізація магістерської програми 2-х дипломів за ОП «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» стала можливою на основі гармонізації стандартів вищої освіти України за ОПП «Логістика» зі стандартами Європейського Союзу за рахунок формування єдиного підходу до організації навчального процесу, залучення провідних науковців і фахівців до викладання дисциплін.

Від кафедри логістики в реалізації проекту приймали участь д.е.н., професор Бугайко Д.О., д.е.н., професор Резнік Н.П., к.е.н., доцент Савченко Л.В., к.е.н., доцент Позняк О.В., гарант ОП «Логістика” ОС «Магістр» д.е.н., професор Смерічевська С.В.

За результатами реалізації проєкту 15 українських та 5 польських студентів одержали два дипломи (НАУ та IULTW), прийняли участь у конференціях та тренінгах, які організовувались польським та українським університетами. Це дало можливість забезпечити високий рівень конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці, адже, крім глибоких фахових знань, вони суттєво вдосконалили знання з англійської мови. Щира вдячність польським колегам з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві за співпрацю! Ми впевнені, що попереду у нас ще не один спільний проєкт і цікаві наукові дослідження!

Отже. за 20 років свого існування, кафедра стала провідною науковою школою з логістики в Україні та отримала авторитет серед європейських колег і науковців. За цей період підготовлено 5-х докторів  наук і 26 кандидатів наук, опубліковано понад тисячу наукових праць викладачів, аспірантів та студентів з різних аспектів логістики, як в Україні так і за кордоном. Кафедрою проведено більше ніж 50 наукових семінарів та конференцій, в тому числі 21 міжнародну, а також підготовлено майже тридцять студенті-призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад і конкурсів наукових робіт (посилання на сторінку “НДР кафедри)

За 20 років свого існування кафедра логістики НАУ підготувала для ринку праці та випустила  1253 дипломованих фахівців з логістики (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). І ще 527 студентів сьогодні продовжують навчатися в НАУ на освітніх програмах з логістики. Кафедра логістики НАУ забезпечує  реалізацію чотирьох освітніх програм, кожна з яких є унікальною : двох ОП бакалаврського рівня (“Логістика” та “Авіаційна логістика”) і двох ОП магістерського рівня (“Логістика” та “Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання”).  Це потужна армія майбутніх менеджерів з логістики, перед якими постає відповідальна задача відбудови економіки країни в повоєний період.